top of page

Warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu firmy Rehm BlechTec GmbH

I. Ogólne, Zakres Warunków Zakupu

 

 1. Poniższe ogólne warunki zakupu mają zastosowanie do wszystkich naszych zamówień od dostawcy. Nie uznajemy sprzecznych warunków lub warunków dostawcy, które odbiegają od naszych warunków zakupu lub przepisów prawnych, chyba że wyraźnie wyraziliśmy pisemną zgodę na ich ważność. Nasze warunki zakupu obowiązują również wtedy, gdy przyjmiemy dostawę od dostawcy bez zastrzeżeń, mając świadomość warunków dostawcy, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych warunków zakupu.

 2. Nasze warunki zakupu dotyczą wyłącznie przedsiębiorców w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego.

 

II Oferty, akceptacja umowy, dokumenty umowy

 

 1. Jesteśmy związani z naszym zamówieniem przez 7 dni.

 2. Wiążące są wyłącznie towary, ilości i oznaczenia wymienione w naszym zamówieniu. Kolejne zmiany są wiążące tylko wtedy, gdy są dokonywane w formie tekstowej.

 3. Wszelkie uzgodnienia mają być zawarte w umowie w formie tekstowej. Dotyczy to również uzupełnień i zmian umowy. W momencie zawierania umowy nie zawiera się ustnych umów pomocniczych.

 4. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów towarzyszących naszemu zamówieniu. Mają one być utrzymywane w tajemnicy przed osobami trzecimi i nie mogą być im udostępniane bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody. Dokumenty te służą wyłącznie do produkcji na podstawie naszego zamówienia i należy je nam zwrócić bez wezwania po całkowitym zrealizowaniu zamówienia.

 5. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas, jeśli w naszym zamówieniu ewidentnie brakuje ilości, wymiarów lub informacji technicznych, są one niekompletne lub odbiegają od poprzednich zamówień. Ponadto dostawca musi nas poinformować, jeśli dostawa lub usługa wyraźnie nie nadają się do zamierzonego celu.

 6. Jeśli dostawca nie może dostarczyć zamówionego towaru lub nie w terminie dostawy, musi niezwłocznie powiadomić nas na piśmie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania zamówienia.

 

 

III. Ceny, warunki płatności, klauzula o zakazie cesji i opakowanie

 

 1. O ile wyraźnie nie uzgodniliśmy inaczej z dostawcą, cena podana w zamówieniu obejmuje zarówno ustawowy podatek od sprzedaży, jak i koszty „darmowej dostawy”, w tym koszty opakowania oraz ewentualne koszty ubezpieczenia transportu.

 2. W przypadku braku innej umowy cena zakupu jest płatna dopiero po otrzymaniu towaru wolnego od wad, dowodu dostawy, dowodu dostawcy, innych dokumentów towarzyszących i otrzymania prawidłowej faktury (patrz punkt 3) .

 3. Aby móc prawidłowo przetworzyć faktury dostawcy, dostawca jest zobowiązany podać numer zamówienia podany w naszym zamówieniu, numer pozycji podany w naszym zamówieniu oraz datę zamówienia na fakturze, a także przestrzegać wszystkich innych wymogów prawnych dotyczących fakturowanie (np. prawo podatkowe). Jeżeli nie wywiąże się z tego obowiązku, wszelkie spowodowane przez to opóźnienia ponosi dostawca.

 4. Jeśli wyraźnie nie uzgodniliśmy inaczej z dostawcą, zapłacimy fakturę dostawcy w ciągu 14 dni po spełnieniu warunków płatności zgodnie z ust. 2 z 3% rabatem lub w ciągu 30 dni netto.

 5. Realizujemy do dwóch przebiegów płatności tygodniowo. Dzięki temu faktury są opłacane do trzech dni wcześniej i do czterech dni później. Płatności otrzymane przez dostawcę zbyt późno z tego powodu są nadal uważane za zapłacone w terminie i mogą zostać zdyskontowane.

 6. Dokonane przez nas płatności nie oznaczają, że uznajemy dostawy lub usługi za zgodne z umową.

 7. Jesteśmy uprawnieni do potrącenia i zatrzymania w zakresie dozwolonym przez prawo.

 8. Dostawca jest uprawniony do przeniesienia istniejących roszczeń przeciwko nam na osoby trzecie tylko za naszą wyraźną zgodą.

 9. O ile określiliśmy dla dostawcy przepisy dotyczące pakowania, należy ich przestrzegać. We wszystkich innych przypadkach dostawca musi zapakować towar w taki sposób, aby wykluczyć uszkodzenia transportowe i aby opakowanie było dostosowane do zamierzonego środka transportu. Dodatkowe koszty wynikające z zawinionego nieprzestrzegania przepisów dotyczących pakowania ponosi dostawca.

 

 

IV Czas dostawy

 

 1. Termin dostawy podany przez nas w zamówieniu jest wiążący. Dodatkowe koszty za przyspieszony transport, który może być konieczny w celu dotrzymania terminu dostawy, ponosi dostawca.

 2. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas, jeśli zaistnieją lub staną się dla niego oczywiste okoliczności, które mogłyby zagrozić dotrzymaniu uzgodnionego terminu dostawy.

 3. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu dostawy na późniejszy termin. Dostawy przed uzgodnionym terminem dostawy muszą być wcześniej z nami uzgodnione.

 4. O ile wyraźnie nie uzgodniliśmy inaczej z dostawcą, termin dostawy jest dotrzymany tylko wtedy, gdy dostawa ma miejsce od poniedziałku do czwartku między 7:00 a 16:30 oraz w piątek między 7:00 a 12:15 dostawa jest kompletna i wszystkie dokumenty towarzyszące (np. raporty TÜV, deklaracje zgodności, karty charakterystyki, świadectwa badań, świadectwa jakości itp.) są przekazywane w całości wraz z pozycjami dostawy przy odbiorze towaru. Kopię rysunku należy dostarczyć do części produkcyjnych opartych na rysunku. Oprócz numeru artykułu dostawcy na wszystkich dokumentach muszą być podane nasze numery artykułów i nasz numer zamówienia.

 5. W przypadku zawinionego przez dostawcę opóźnienia w dostawie, przysługuje nam kara umowna w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy zakończony tydzień opóźnienia, nie więcej jednak niż łącznie 5% wartości zamówienia. Zastrzeżenie kary umownej zgłosimy najpóźniej w momencie zapłaty faktury za opóźnioną dostawę. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych, przy czym poniesiona kara umowna zostanie potrącona z tymi roszczeniami.

 

 

V. Przejście ryzyka, dokumenty

 

 1. O ile wyraźnie nie uzgodniliśmy inaczej z dostawcą, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na nas dopiero w momencie przekazania go do naszego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca dostawy wskazanego przez nas w zamówieniu.

 2. Dostawca jest zobowiązany do podania na dokumentach wysyłkowych numeru zamówienia widniejącego w naszym zamówieniu. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, odpowiada za wszelkie powstałe opóźnienia.

 

VI. podwykonawstwa

 

Przekazywanie zamówień osobom trzecim jest zabronione bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody.

 

VII.Badanie wad, odpowiedzialność za wady

 

 1. Jesteśmy zobowiązani do zbadania przychodzących towarów pod kątem odchyleń jakościowych i ilościowych w rozsądnym terminie. Zawiadomienie o wadach jest terminowe, jeżeli zostanie dostarczone do dostawcy w ciągu tygodnia od dostarczenia towaru lub w ciągu tygodnia od wykrycia wady ukrytej. Wystarczy skarga ustna (telefoniczna).

 2. W przypadku towarów, które wymagają specjalnej kontroli (pomiar, zaangażowanie laboratorium badawczego itp.) oraz towarów, które są specjalnie pakowane (np. pakowanie próżniowe), termin określony w ust. uwzględnić okoliczności indywidualnego przypadku.

 3. W przypadku wady przysługują nam bez ograniczeń ustawowe roszczenia z tytułu rękojmi i uprawnienia. W szczególności jesteśmy uprawnieni do dochodzenia odszkodowania, w tym odszkodowania w miejsce świadczenia.

 4. Dostawca ponosi wszelkie koszty niezbędne do usunięcia wady w miejscu, w którym znajdują się wadliwe towary, w szczególności musi ponieść wszelkie niezbędne koszty lotu, podróży, robocizny, hotelu i transportu, które prowadzą do natychmiastowej i przyspieszonej naprawy dostawy wady są wymagane.

 5. Roszczenia z tytułu wad ulegają przedawnieniu w ciągu 36 miesięcy od dostarczenia towaru, chyba że okres rękojmi lub gwarancji udzielonej przez dostawcę wykracza poza ten okres. Jeżeli nasze roszczenia z tytułu wad dotyczą rzeczy, która była użytkowana w budynku zgodnie z jej normalnym użytkowaniem i spowodowała jej wadę, nasze roszczenia z tytułu wad przedawniają się z upływem 84 miesięcy od daty dostarczenia rzeczy, chyba że rękojmia okres lub okres gwarancji udzielonej przez dostawcę wykracza poza ten okres.

 

 

VIII Eksport, certyfikacja ISO

 

 1. Dostawca musi poinformować nas na piśmie przy przyjmowaniu naszego zamówienia, jeśli przedmioty dostawy lub ich części podlegają licencji eksportowej. Na żądanie dostawca musi dostarczyć nam na piśmie numer taryfy towarów dla każdej poszczególnej części, której to dotyczy, oraz przekazać wszystkie dowody wymagane do eksportu i uzyskania korzyści celnych lub innych.

 2. Jeśli dostawca posiada ważny certyfikat ISO, prześle nam go drogą elektroniczną bez pytania.

 3. Towary i produkty zawierające substancje niebezpieczne zgodnie z dyrektywą WE 2002/95/WE (RoHS) muszą spełniać odpowiednie specyfikacje tej dyrektywy (zgodność z dyrektywą RoHS). Dostawca musi dostarczyć na to dowody bez pytania.

 4. W przypadku towarów i produktów, które podlegają rozporządzeniu WE nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH), dostawca zapewnia zgodność z tamtejszymi przepisami i udostępnia wymagane arkusze danych i informacje bez pytania.

 

IX. Odpowiedzialność za produkt, odszkodowanie, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 

 1. O ile dostawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie produktu, którego przyczyna leży w jego obszarze organizacyjnym i kontrolnym i za które on sam ponosi odpowiedzialność zewnętrznie, jest on zobowiązany do zwolnienia nas z roszczeń odszkodowawczych osób trzecich na pierwsze żądanie.

 2. W ramach swojej odpowiedzialności za szkody zgodnie z § 1 dostawca jest w szczególności zobowiązany do zwrotu nam wszelkich wydatków zgodnie z §§ 683, 670 BGB lub §§ 830, 840, 426 BGB, które wynikają z lub w związku z jednym z naszych przeprowadzone skutkują wycofaniem. O ile to możliwe i uzasadnione, z odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy dostawcę o treści i zakresie takiego wycofania i damy mu możliwość zgłoszenia uwag.

 3. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt z wystarczającą minimalną sumą ubezpieczenia na wypadek szkody. W związku z tym dalsze roszczenia odszkodowawcze, do których jesteśmy uprawnieni, nie są wykluczone ani ograniczone pod względem kwoty lub treści. Możemy zażądać od dostawcy przesłania nam potwierdzenia jego ochrony ubezpieczeniowej.

 

X.    prawa własności

 

 1. Dostawca gwarantuje, że żadne prawa osób trzecich w Republice Federalnej Niemiec lub, jeśli zostanie poinformowany o kraju przeznaczenia naszej dostawy, w kraju przeznaczenia nie zostaną naruszone w związku z jego dostawą.

 2. W przypadku wniesienia roszczeń wobec nas przez osobę trzecią z powodu naruszenia praw osoby trzeciej przez towary dostarczone przez dostawcę, dostawca jest zobowiązany, jeśli prawa osoby trzeciej zostały naruszone w Federalnej Republiki Niemiec, w celu poinformowania nas na pierwsze żądanie o wszelkich roszczeniach osób trzecich. Jeśli roszczenia odszkodowawcze są zgłaszane przez osobę trzecią, dostawca może udowodnić, że nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw własności.

 3. Obowiązek wypłaty odszkodowania przez dostawcę obejmuje w szczególności nasze wydatki, które nieuchronnie poniesiemy w wyniku roszczeń wysuwanych wobec osoby trzeciej.

 4. Powyższe roszczenia przedawniają się w ciągu 36 miesięcy od przeniesienia ryzyka.

  

  

XI. Zastrzeżenie tytułu, świadczenia, narzędzi, poufności

 

 1. O ile dostarczamy dostawcy części, zastrzegamy sobie do nich tytuł. Wszelkie przetwarzanie lub przekształcenia przez dostawcę są przeprowadzane dla nas. Jeżeli nasz towar zastrzeżony jest przetwarzany z innymi przedmiotami, które do nas nie należą, nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku do wartości naszych towarów zastrzeżonych do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania.

 2. Jeżeli dostarczone przez nas części są nierozłącznie zmieszane z innymi rzeczami, które do nas nie należą, nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości naszych towarów zastrzeżonych do wartości innych zmieszanych rzeczy w momencie mieszanie. Jeżeli zmieszanie odbywa się w taki sposób, że rzecz dostawcy należy uważać za rzecz główną, dostawca przenosi na nas proporcjonalne współwłasność nowej rzeczy. Dostawca zachowuje dla nas wyłączną lub współwłasność przedmiotu.

 3. O ile prawa bezpieczeństwa, do których jesteśmy uprawnieni zgodnie z § 1 i/lub § 2, przekraczają cenę zakupu wszystkich naszych nieopłaconych towarów zastrzeżonych o więcej niż 10%, jesteśmy zobowiązani do zwolnienia wybranych przez nas praw do zabezpieczenia na żądanie dostawca.

 4. Zastrzegamy sobie prawo własności narzędzi, które dostarczyliśmy dostawcy. Dostawca może używać tych narzędzi wyłącznie do produkcji zamówionych przez nas towarów. Jest on zobowiązany do ubezpieczenia narzędzi należących do nas na własny koszt w nowej cenie od uszkodzeń spowodowanych przez ogień, wodę i kradzież. Dostawca jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z naszymi narzędziami oraz do terminowej konserwacji, napraw i napraw na własny koszt.

 5. Dostawca jest zobowiązany do zachowania w ścisłej poufności wszystkich ilustracji, rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów i informacji otrzymanych od nas. Może je ujawniać osobom trzecim tylko za naszą wyraźną zgodą. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje nawet po zakończeniu niniejszej umowy. Wygasa jednak, jeśli iw zakresie, w jakim wiedza produkcyjna zawarta na ilustracjach, rysunkach, obliczeniach i innych dostarczonych dokumentach stała się powszechnie znana.

 

XII. Prawo właściwe; Miejsce wykonania; Jurysdykcja

 

 1. Prawo Republiki Federalnej Niemiec dotyczy wszystkich stosunków umownych między nami a dostawcą, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

 2. O ile wyraźnie nie uzgodniliśmy inaczej z dostawcą, miejscem wykonania jest nasza siedziba.

 3. Jeżeli dostawcą jest kupiec, sąd właściwy dla naszego miejsca prowadzenia działalności ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie spory między nami a dostawcą. Mamy jednak również prawo pozwać dostawcę przed sąd miejsca jego zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności.

 

Blaubeuren-Seissen 2010

bottom of page